Klauzula informacyjna w sprawie RODO

25.05.2018

Klauzula informacyjna w sprawie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018r.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój (dalej: Szpital). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.szpital-krynica.pl
 • przez e-mail: iod@szpital-krynica.pl
 • telefonicznie: +48 18 473 21 00

Inspektor ochrony danych

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

Szpital przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy opieki medycznej,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny szpitala).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy opieki medyczną,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Informacje dotyczące profilowania

nie dotyczy

Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które Szpital przetwarza w celu świadczenia usług medycznych, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy danych osobowych

Szpital może przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez osobę.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Szpital przesłał dane osoby do innego administratora. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest warunkiem realizacji opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.